Historie sboru

Historie sboru od založení až do současnosti

Rok 1890
Píše se leden  1890. Do Kel přijíždí ředitel panství hraběte  Kchinburka v Mladé Vožici pan Josef Joachimsthál na návštěvu za svým bratrem panem Františkem Joachimsthálem. Kelský rodák pan Josef Joachimsthál poznal význam hasičského sboru,  stal se členem a později velitelem sboru v Mladé Vožici, který byl založen v roce 1875. Vyložil svému bratru význam hasičství a  byl zaujat myšlenkou  založit sbor dobrovolných hasičů ve Klích. Bratr František byl nadšen a vyžádal si podrobné informace a mezi některými spoluobčany našel dostatek pochopení pro hasičskou myšlenku. 

V březnu byl ustaven přípravný výbor z pánů Františka Joachimsthála, Václava Bubeníčka, Františka Zelenky, Josefa Švejcara, Aloise Malého, Antonína Zelenky a Antonína Bubeníčka, který vypracoval stanovy.

25. března 1890 byla svolána ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů a bylo přihlášeno 25 členů. 30. března  téhož roku byly schváleny stanovy dobrovolného hasičského sboru a 25. dubna byl sbor přijat za člena hasičské župní jednoty Mělnické, založené v roce 1880. Sbor převzal obecní nářadí k hašení ohně, které bylo nedostačující. Byla schválena koupě nové ruční čtyřkolové stříkačky od firmy R.A. Smékal za 437 zlatých. Obec věnovala na zakoupení 200 zlatých a na zbytek 237 zlatých byla napsána směnka, kterou členové slíbili zaplatit. Obec svým nákladem postavila zbrojnici (v místech proti kapličce v části domu č.1). Začátkem května byla nová stříkačka přivezena a slavnostně vysvěcena. Již za týden s touto stříkačkou bojovali členové proti ohni na Větrušicích. 
Ale sám osud chtěl vyzkoušet nový sbor proti jinému nepříteli ještě zhoubnějšímu. Celý týden v měsíci září tekly proudy vody z chmurných oblak, takže Labe i Vltava vystoupily z břehů a zalily celou obec kalnou vodou. Voda dostoupila nejvyššího bodu 585 cm nad normál. Stěží byli zachráněni lidé i dobytek. Obilí ve stodolách a na sýpkách bylo zničeno úplně. Kde se dalo ještě něco zachránit, pracoval sbor s vypětím všech sil. Pouze 4 domy zůstaly vodou nedotčeny. Odhadnutá škoda činila skoro 77 000 zlatých. Od zemského výboru dostala obec 29 000 zlatých náhrady za škody. Hasičská župa Mělnická zaslala pro členy našeho sboru podporu 243 zlatých k rozdělení. Na valné hromadě sboru bylo odhlasováno zříci se podpory ve prospěch zaplacení směnky za stříkačku.
A tak bychom mohli pokračovat rok po roku po celou dobu trvání sboru, a v každém roce bychom se přesvědčili o obětavé dobrovolné pomoci v každou hodinu všem ohroženým  a postiženým. Dále si budu všímat důležitých mezníků v historii sboru. 

Rok 1891
V roce 1891 bylo postaveno dvoupatrové leziště pro výcvik družstva.

Rok 1895
V roce 1895 pomohli naši členové založit v sousední obci Tuhani sbor dobrovolných hasičů.

Rok 1909
V roce 1909 zemřel čestný člen sboru velitel František Joachimsthál.

Rok 1913
V roce 1913  se konalo ve Klích okrskové cvičení.

Rok 1914 - 1921: 1. světová válka
Z těchto let nejsou zápisy. První valná hromada po 1. světové válce se konala 6. ledna 1921.

Rok 1923
V roce 1923 konáno 2. okrskové cvičení za účasti 16 sborů – celkem 134 mužů a 25 žen. Byly uděleny diplomy 7 čestným členům sboru. 

Rok 1934
V roce 1394 uspořádáno 3. okrskové cvičení za účasti 6 sborů, které řídil Josef Švejcar.

Rok 1936
V roce 1936 byla založena Samarita, což byla zdravotní služba dobrovolných hasičů. Prvními členkami byly paní Emilie Štrombachová a Marie Šafaříková.

Rok 1937
V roce 1937 zemřeli poslední dva zakládající členové sboru Zelenka Antonín a Švejcar Josef.

Rok 1939
V roce 1939 – reorganizace hasičstva a schválení nových stanov.

Rok 1939 - 1945: 2. světová válka
Roky 1939 až 1945 – 2. světová válka a činnost sboru byla nepatrná. Oslavy 50. výročí sboru proběhly v tichosti. V květnových dnech 5.-9. května 1945 hlídkovali naši členové na různých místech v obci ve dne i v noci.

Rok 1946
V roce 1946 byla zakoupena nová motorová stříkačka za 52 300 Kč (z toho MNV zaplatil 45.000 Kč a  zbytek sbor). Ale ani tato nová stříkačka činnost sboru nezvýšila.


Rok 1953
V roce 1953 – dne 26.10. vznikl velký požár v novém kravíně JZD. Z nedostatku vody byla stříkačka nasazena na močůvkové jímky a močůvka se ukázala jako výborný hasící prostředek. Poškozena byla stříkačka i ošacení družstva.

Rok 1955
V roce 1955 – 65. Výročí založení sboru přineslo příliv nových členů a oživení činnosti.

Rok 1956
V roce 1956 dochází k založení 1. žákovského družstva dívek ve věku 8-14 let pod vedením Josefa Švejcara.

Rok 1958
V roce 1958 – aktivita stále stoupá. 10. června přebírá sbor nové požární vozidlo TATRA 805 s vybavením. MNV přiděluje pozemek na cvičiště, začínají úpravy terénu. Soutěží družstvo mužů a žákyň, připravují se další 2 družstva mládeže.

Rok 1959
Rok 1959 se řadí k rokům s největší aktivitou. Dokončuje se výstavba cvičiště. 28. června zde probíhá zatím největší okresní soutěž za účasti 43 soutěžících družstev. Sbor připravil do soutěže 1 družstvo mužů a 2 družstva mládeže. 

Rok 1960
Rok 1960 – je rokem 70. výročí založení Sboru. Plánované oslavy 14.8. musely být zrušeny. Byla vyhlášena pracovní pohotovost, jelikož hrozila povodeň a muselo se rychle odvézt obilí a jiná úroda ze záplavové oblasti do Záboří. Oslavy se konaly až 18. září v rámci posvícení. 

Rok 1961
Rok 1961 – Sboru byl udělen Ústředním výborem Československého svazu požární ochrany odznak za „Zásluhy“ za dlouhodobou aktivní činnost. JZD požádalo Sbor o organizaci dožínek. Odpoledne byl jarmark, večer vyhrávaly 2 kapely. Šumavská dechovka Karla Polaty a velký taneční orchestr Franty Krauze. Na tyto dožínky se sešlo přes 900 účastníků. 

Rok 1962 - 1969
Roky 1962 až 1969 nadšení členů ochablo. Stagnace činnosti, členové odpadají jeden za druhým. Zbyla zase hrstka nejvytrvalejších. Byl dán jasný cíl – omlazení sboru a příliv mládeže.

Rok 1970
Rok 1970 – oslavy 80. výročí založení sboru na hřišti Sokola Kly.V ukázkách vystoupila žákovská družstva.

Rok 1971
Rok 1971 – umírá dlouholetý aktivní člen sboru pan Josef Švejcar, předseda Sboru a zakladatel žákovských družstev. Byla vyhlášena celoroční hra pro mládež, do které se žákovské družstvo přihlásilo ( na okrese pracovalo pouze 5 kolektivů).

Rok 1972
Rok 1972 – byla vyhlášena pro mládež hra Plamen, která stanovila pravidla celoroční práce. Naše kolektivy absolvovaly veškeré ročníky až do roku 1989. Umístění v okresním vyhodnocení bylo vždy na prvních místech a znamenalo to povinnost reprezentovat okres na krajských soutěžích.
 
Rok 1973
Rok 1973 – žákovské družstvo vyhrálo Krajské kolo hry Plamen a účastní se celostátního setkání mladých požárníků ve Vysokých Tatrách.

Rok 1974 - 1979
Roky 1974 až 1979 – zpráva o činnosti mládeže za toto období by byla velmi rozsáhlá, kdyby měla vyčíslit všechny úspěchy, trofeje a diplomy, kterých družstva dosáhla na okresních i krajských soutěžích. Řadami žákovských družstev prošla většina Kelské mládeže. Vynikající výsledky byly hlavně zásluhou dobrých vedoucích, z nichž někteří pokračují i v jiných sborech.Přestože výcvikem v žákovském družstvu prošla spousta dětí, chyběla návaznost na členství ve Sboru. O potřebě výstavy nové požární zbrojnice se mluvilo již od roku 1970.

Rok 1980
Rok 1980 – výročí 90 let od založení Sboru proběhlo bez větších oslav.

Rok 1981 - 1986
Roky 1981 až 1986 činnost sboru se omezuje na provádění preventivních prohlídek, údržbu techniky a veřejně prospěšné práce a pořádání plesu. Činnost s mládeží je dlouhodobě na dobré úrovni. V celoroční soutěži jsou minimálně 2 družstva.

Rok 1987
Rok 1987 – Sbor se snaží o zařazení výstavby požární zbrojnice do „akce Z“. Jednalo se o adaptaci stodoly zakoupené k tomuto účelu již v roce 1972. V krajském vyhodnocení hry Plamen se náš kolektiv umístil na 4. místě.

Rok 1988
Rok 1988 – pokračuje marná snaha o vybudování zbrojnice. Vypracovaná studie musí být znovu přepracována z důvodů velkých finančních nákladů.Ustavena 2 družstva dorostu, která reprezentovala okres na krajské soutěži.

Rok 1989
Rok 1989 se stává mezníkem nejen v činnosti dobrovolných hasičských sborů, ale v celé naší společnosti. Od základu se mění nejen společenské zřízení, nastává doba soukromého podnikání, osobní svobody, privatizace majetku a velkých změn ve společnosti. 

Rok 1990
Rok 1990 – 100 let od založení sboru, je zlomen v politickém dění celé republiky i obce. Obec Tuhaň vystupuje ze svazku obcí Kly-Tuhaň, starostou obce Kly byl ve svobodných volbách zvolen Václav Hejsek, člen hasičského sboru. Oslavy 100 let založení Sboru se omezily na průvod obcí a ukázky na hasičském hřišti.

Rok 1991
Rok 1991 se vyznačuje reorganizací hasičstva (požárníci se opět nazývají hasiči). 11. května vystupujeme s ukázkou hašení s historickou stříkačkou  „Hejbej-kejvej“ na Aviatické pouti (80.výročí přeletu ing. Kašpara z Pardubic do Prahy) v Praze Chuchli. 

Rok 1992
V roce 1992 byl starostou boru zvolen Martin Kurc, příliv mladých členů, činnost sboru se rozvíjí. Vlastními silami členů byla vybudována „klubovna“ v prostorech staré stodoly. Tato klubovna sloužila jako jediná kulturní místnost v obci. V rámci privatizace byly vráceny sály, kde se konaly plesy a tím ustal veškerý kulturní život v obci.  

Rok 1993
V roce 1993 zemřel bratr Václav Bubeníček, který byl členem sboru 64 roků z toho 40 let velitel. Nad jeho hrobem mu mladí hasiči slíbili, že sbor padnout nenechají. Členové se účastní školení  a cvičí požární sport. 

Rok 1994
Rok 1994 – výjezdy ke 2 požárům v obci. K získání finančních prostředků byly uspořádány dvě letní zábavy na hřišti TJ Kly. 

Rok 1995
Rok 1995 – poprvé je uspořádána „Zimní expedice“ – tj. týdenní lyžařský zájezd do Nové Vsi u  Jablonce n/Nisou. Akce je každoročně opakována za účasti  cca 20 osob. Povedlo se obnovit činnost mladých hasičů – ve hře Plamen získali 5. místo.

Rok 1996
Rok 1996 – činnost sboru se dále rozvíjí. 3 členové složili zkoušky na odznak „Vzorný hasič“, sbor se účastní okresních soutěží, mládež hry Plamen. 10. prosince obecní zastupitelstvo rozhodlo o zbourání stodoly s klubovnou a postavení víceúčelového objektu s hasičskou zbrojnici. Nemalou zásluhu na přijetí tohoto rozhodnutí měl starosta obce Václav Hejsek a aktivní činnost sboru pod vedením Martina Kurce. 

Rok 1997
Rok 1997 – je rok přípravy a zahájení výstavby víceúčelové budovy (11.11. předáno  staveniště stavební firmě). 9. dubna v ranních hodinách vypukl velký požár v bývalém areálu Svazarmu Kly, který hasily HZS Mělník, Spolana Neratovice a 5 dobrovolných sborů včetně našeho. Sbor také spolupracoval při vyprošťování utonulé osoby z odpadní jímky. Následkem silných lijáků se v červenci rozvodnily řeky na Moravě a způsobily rozsáhlou povodeň, která způsobila nebývalé škody na majetku občanů i obcí, a měla za následek i ztráty na lidských životech. Čtyři naši členové okamžitě odjeli na týdenní pomoc těmto postiženým a pracovali v obcích Široká Niva a Karlovice. Tam mj. úklid bláta z kotelny MŠ. Noclehy v šatně ZŠ Brantice.

Rok 1998
Rok 1998 – aktivita členů pokračuje. Družstva mužů, žen i mládeže se účastní soutěží a dosahují lepších umístění.Starostou obce zvolen Martin Kurc, starosta sboru, a přebírá výstavbu hasičské zbrojnice. 

Rok 1999
Rok 1999 – členové sboru pracuji aktivně ve Sboru, podílí i na akcích pořádaných obecním úřadem (čištění propustí po přívalových deštích). Obnovují tradici „Kelského posvícení“ – posezení s hudbou u kapličky. 

Rok 2000
Rok 2000 – poslední rok 2. tisíciletí. Sbor ustavuje družstvo dětí od 3 do 6 let. Děti vystupují na různých akcích. Dále se účastní soutěží družstva mužů, žen i mládeže. Sbor zasahuje u požáru rodinného domu v Klích čp. 164. Nedůležitější akce roku je kolaudace hasičské zbrojnice (5.12.). První akcí v nové zbrojnici bylo rozloučení s 2. a vstup do 3. tisíciletí. Rozhodnutí o postavení víceúčelového objetku se ukázalo jako moudré, neboť tento objekt slouží nejen hasičům, ale i široké veřejnosti. Zase se obnovila tradice plesů, která byla od roku 1990  přerušena.    

Rok 2001
Rok 2001 – první rok třetího tisíciletí
Sbor se zabýval stěhováním techniky do nové zbrojnice. 15. dubna se konal den otevřených dveří do nové zbrojnice a sázení lípy „Milenia“. Sbor dostal pamětní kámen, který je umístěn u lípy. Členové sboru se podíleli na opravě kapličky ve Klích. Dění tohoto roku ovlivnily teroristické útoky na USA (11.9.), 
Oslavy 111 let od založení sboru se nesly v duchu nové zbrojnice a byly důstojné. Byla vydána publikace k tomuto výročí a předvedena veřejnosti činnost sboru včetně mládeže. 

Rok 2002
Zlomový rok pro život v obci, ve sboru dobrovolných hasičů i jednotlivých obyvatel. Starostou  sboru zvolen Radek Král.  
Po několikadenních deštích se na jihu Čech (napršelo až 1000 mm/m2  vody za 24 hodin), zvedla hladina Vltavy a zaplavila veliké území od jihu až po sever Čech. Souvislé zaplavení obce trvalo od 13.8. do 18.8. Voda vystoupala do výšky 1035 cm (838 cm nad normál). Bylo zaplaveno 152 domů, z toho 64 domů (55 obytných a 9 hospodářských) bylo zbořeno nebo muselo být strženo. Průtok vody činil 5350 m3/sec. Povodeň postihla 300 z 953 obyvatel. Obec se rozdělila na zatopené a nezatopené. Pro členy sboru byla povodeň psychickou a fyzickou zátěží. Pracovali takřka bez oddechu na evakuaci osob i zvířat, v krizovém štábu obce, zajišťovali koordinaci práce sborů, které v obci pomáhali, čistili cesty, čerpali vodu a prostě pomáhali kde bylo potřeba.  Jen díky jejich velkému úsilí nebyly ztráty na lidských životech. 
Hasičská zbrojnice sloužila v první fázi jako evakuační centrum, které muselo být přemístěno do základní školy, protože voda úplně zaplavila garáže zbrojnice a zvýšené přízemí do výše 1,7 m a poničila klubovnu sboru včetně historických materiálů sboru (fotografie, kroniky). Po opadnutí vody byla zbrojnice využívána jako sklad humanitární pomoci pro hygienické a úklidové prostředky, balené vody i obnošené šatstvo pro občany postižené povodní. Na sále přespávalo cca 30 lidí najednou (hasiči a záchranáři).
Na pomoc obci přijeli i hasičské sbory ze Záp, Bělohradu, Hlásné Lhoty, Horní Stropnice, Cvikova, Černilova, Frýdštejnu, Hodkovic nad Mohelkou, Hrádku nad Nisou, Jičíněvse, Jesenice, Kostelce nad Labem, Martinic v Podkrkonoší, Starých Hradů, Starého Města, Třebechovic pod Orebem, Velkého Borku, Volče a z podniku Lucas v Jablonci nad Nisou. Obrovská vlna solidarity a nezměrné úsilí krizového štábu, hasičů i bezejmenných občanů pomohly navrátit život do normálních kolejí.

Rok 2003
Rok 2003 byl rokem obnovy zbrojnice po povodni. Oprava si vyžádala cca 240 tis. Kč, znovu byla vybavena klubovna, doplněno nářadí a vybavení pro zásahovou jednotku. Když byla zbrojnice opravena, došlo k prasknutí vodovodního potrubí v důsledku mrazů. 64 m3 vody, které vytekly, zničily znovu zbrojnici až do přízemí.
29. listopadu dostal sbor darem od manželů Sauerových zánovní cisternu CAS 25, kterou si hasiči pojmenovali podle jména firmy dárců- SACURA. Mladí hasiči se opět schází v obnovené klubovně. 

Rok 2004
26. ledna byla zapůjčena do hasičského muzea ve Všetatech  naše historická čtyřkolová stříkačka „Hejbej-kejvej“. 9. října proběhlo okresní kolo branného závodu hry Plamen ve Klích – účast cca 150 dětí.

Rok 2005
Práce sboru se zužuje na  údržbu techniky, práci s  mládeží, konání maškarního plesu. Čtyři členové se účastní tréninku s dýchacími přístroji na polygonu ve Spolaně.

Rok 2006
Jarní povodeň po silném tání sněhu kulminovala v pondělí 3.dubna na stavu 732 cm. Bylo to zároveň s podlahami v garážích jednotky. Materiál z níže položených míst Kulturního domu s hasičskou zbrojnicí stačíme vynést výše. Voda zatopila 6 domácností a 20 sklepů. Hasiči opět organizovali záchranné práce, podíleli se na pytlování písků a ochraně domů.

Rok 2007
Sbor zasahoval  při likvidaci následků, které způsobil orkán Kyrill. Bylo zakoupeno starší požární vozidlo pro zásahové družstvo AVIA od obce Maršovice (okres Liberec), Prodána PRAGA V 3S sběrateli za 55 000 Kč. Akce slavnostní otevření nového obecního úřadu se vzpomínkovou akcí k 5. výročí povodní – netradiční hasičská soutěž na hříšti ve Klích, předvedení historické stříkačky „Hejbej-kejvej“ v akci. Na vzpomínkovou akci byly pozvány sbory,  které se aktivně podílely na likvidaci povodně v roce 2002.

Rok 2008
Hasiči se opět podíleli na odstraňování následků orkánu Emma. V září v rámci posvícení byl  uspořádán 1. ročník memoriálu Václava Bubeníčka. Jednalo se o netradiční soutěž s ukázkami vyprošťování osob. Po odmlce 3 let se opět zapojili muži do soutěže v požárním sportu.

Rok 2009
Dochází ke snížení počtu osob zásahové jednotky z 19 a12 členů. Odstupuje z funkce starosty Radek Král, zvolen Martin Kurc. Byla zakoupena laminátová nádrž pro výcvik. 
Finanční prostředky získával sbor zejména ze sběru železa a pořádáním maškarního plesu. Výdaje byly zaměřeny převážně na financování práce s mládeží a vybavení sboru.  Výkony mladých hasičů, díky práci jejich vedoucích , dosahují každoročně dobrých výsledků.

 

Rok 2010
8. srpna odjíždíme na pomoc po přívalových deštích do Cvikova (LBK). Pomáháme s čištěním zaplavených studní v místních částech Lindava a Svitava, kde jsou místní na vodě ze studní závislí.

 10. října jsme se rozloučili s naším hasičským vozidlem TATRA 805 (naše beruška), které nám sloužilo plných 52 roků. Byla trvale zapůjčena do Expozice požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu.

TOPlistNejnovější galerie